Základní škola a mateřská škola Morašice okres CHRUDIM

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Pro budoucí prvňáčky

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

 Vážení rodiče,

nastala doba zápisu do 1. třídy. Děkujeme Vám, že jste se rozhodli právě pro naši školu. Moc nás to těší a budeme se snažit, aby nám tu bylo společně hezky. Mrzí nás, že zápis nemůže proběhnout "slavnostnější" formou, ale určitě to časem budoucím prvňáčkům vynahradíme. Věříme, že se do konce tohoto školního roku setkáme, v červnu plánujeme tradiční celodenní návštěvu předškoláčků v naší škole. Bližší informace Vám včas sdělíme (podle aktuální situace).

Zápis do naší školy probíhá elektronickou formou v termínu od 1. do 10. 4. 2020 (odkaz níže).

Po podání elektronické přihlášky obdržíte do svého e-mailu, který jste uvedli, předvyplněnou přihlášku. Tu je zapotřebí do 5 dnů doplnit (modrá políčka - lze vyplnit elektronicky a poté uložit ) a dodat nám do školy (písemně s Vaším podpisem do schránky školy nebo poštou, případně elektronicky, opatřenou Vaším el. podpisem nebo prostřednictvím datové zprávy). Pokud nemáte možnost tisku, vytiskneme vše ve škole a stavíte se pouze podepsat.

Vaše potvrzené přihlášky bychom měli písemně obdržet do 10. 4. 2020.

V případě žádosti o odklad postupujte stejně. V elektronické přihlášce zaškrtnete políčko, že budete žádat odklad. Do e-mailu pak obdržíte dva dokumenty (přihlášku a žádost o odklad), obojí dodáte podepsané do školy.  Navíc přiložíte doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení lékaře. V případě, že nemáte doporučení PPP (z důvodu uzavření škol a školských zařízení), dodáte ho později. 

V dalším týdnu budou na webových stránkách školy zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pokud nemáte možnost podat elektronickou přihlášku, nevíte si rady nebo máte jiné dotazy, napište, volejte, se vším Vám pomůžeme: skola@skola-morasice.cz,  tel.: 468 003 630 nebo 776 045 678.

  

Elektronické podání přihlášky/žádosti o odklad

 

Informace Pedagogicko-psychologické poradny

pro rodiče, kteří nestihli vyšetření k posouzení školní zralosti před uzavřením školských zařízení   ZDE.

 

Zveme na návštěvu do školy budoucí prvňáčky

Naše budoucí prvňáčky zveme pravidelně na návštěvy do školy. Aktuální termíny návštěv najdete v aktualitách a kalendáři akcí.

Akce budeme opět realizovat po otevření škol.

Těšíme se na setkání!

 

 

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání 

v souladu s § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka

začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(§ 36 odst. 3 školského zákona)

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.             (§ 37 odst. 1 školského zákona)

Chcete podat žádost o odklad?

 • Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky, vyplníte dokument „Žádost o odklad“ ve škole v době zápisu.
 • K žádosti doložíte doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • V případě, že vaše žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve vás ředitelka školy k odstranění v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá vám informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 Kapacita třídy prvního ročníku:

Celkový počet žáků, které můžeme přijmout je 15

 v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a  vzdělávání dětí a mladistvých. 

                                                                                  

Zápis do 1. ročníku – kritéria a podmínky žádosti

 Při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je třeba:

 • podat elektronicky přihlášku a do 10. 4. 2020 ji dodat písemně do školy.

 Při žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (odklad) je třeba:

 • podat elektronicky přihlášku a žádost o odklad a do 10. 4. 2020 dodat písemně do školy.
 • doložit doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

  

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ

 O přijetí rozhoduje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.

Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst pro školní rok 2020/21.

Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

 

Zákonné kritérium:

Body

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy:

·         Morašice a místní části Holičky, Janovice, Skupice, Zbyhněvice

·         Lány a místní část Kozojedy

5 bodů

Pomocná kritéria:

 

Sourozenec/sourozenci ve škole (k 1. 9. 2020)

2 body

V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů rozhoduje pořadí los. 

 

CO MŮŽEME VÁM A VAŠIM DĚTEM NABÍDNOUT?

 • klidné rodinné prostředí malé venkovské školy
 • individuální přístup díky malému počtu žáků ve třídách, integraci žáků, spolupráci s poradenskými zařízeními,
 • využívání moderních metod při výuce, vedení žáků k samostatnosti,
 • umístění všech žáků školy do školní družiny či klubu,
 • přizpůsobení rozvrhu dojíždějícím žákům a jejich odpoledním aktivitám (navštěvování ZUŠ apod.),
 • využívání výhod venkovské školy - častý pobyt v přírodě (při výuce, s družinou),
 • doprovod prvňáčků k autobusu,
 • dobrou dopravní dostupnost,
 • volnočasové aktivity – kroužky (viz. Zájmové kroužky)
 • prázdninové aktivity pro děti – ve spolupráci s dětským oddílem Berušky  a spolkem MOMA (výlety, letní tábory, příměstské tábory),
 • obědy z vlastní školní kuchyně připravované v souladu se zásadami zdravé výživy (nevaříme z polotovarů, nepoužíváme chemické přísady),
 • zajištění čerstvých a zdravých svačin pro žáky (vyrábíme přímo ve školní kuchyni) – rodiče mají o starost méně, svačíme společně ve školní jídelně. 

 Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy.jpg

Jakou vybrat školní brašnu?

ŠKOLSKÝ ZÁKON

1. Povinná školní docházka

 § 36 Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

2. Odklad povinné školní docházky

  § 37    Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

ŠKOLNÍ ZRALOST

  Vážení rodiče,

  dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte prosím pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.

 

Optimální připravenost

Nedostačující připravenost

Dítě rozumí mluvené řeči - pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve větách a jednoduchých souvětích, komunikuje s dospělými, dokáže spontánně popisovat různé události, poznatky, nápady, klade otázky, umí vyprávět o rodičích, sourozencích, má přiměřeně širokou slovní zásobu.

Dítě chápe sdělení učitele nebo spolužáků odlišně, než bylo myšleno, vyjadřuje se pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých vět, nevyjadřuje se spontánně, odpovídá stručně, neklade další otázky k doplnění svých znalostí, dítěti je špatně rozumět (výslovnost), slovní zásoba je omezená.

Důsledek pro výuku: nepochopení výkladu učitele, učitel nerozumí odpovědím dítěte, překážka ve vztazích s druhými dětmi.

Orientuje se v okolí, zná svoji adresu, jména a povolání rodičů, svůj věk.

Nezná základní údaje o sobě a o svém okolí.

Dítě začíná myslet logicky (na konkrétních předmětech a při konkrétních činnostech), svět chápe realisticky, dokáže pochopit, že z pozice někoho jiného se může situace jevit odlišně.

Dítě zatím neuvažuje logicky – je závislé na svých přáních a okamžitých potřebách, na fantazii, důležitý je jeho vlastní pohled na věc.

Důsledek pro výuku: nedostatečné pochopení učiva, zejména v Čj, M a v prvouce.

Dítě rozumí číselnému pojmu – např. spočítá pastelky (do 5ti), seřadí čísla od nejmenšího po největší, vyjmenuje řadu čísel, chápe pojmy hodně - málo, méně - více, má rozvinutou paměť pro čísla.

Nedokáže počítat ani do pěti, nechápe pojem čísla, pořadí, množství.

Důsledek pro výuku: dítě selhává zejména v matematice, nechápe učivo.

Dítě dokáže rozlišit zvukovou i zrakovou podobu slov, rozloží slovo na jednotlivá písmena, ví na jaké písmeno začíná slovo, dokáže z jednotlivých písmen složit slovo, rozliší i velmi podobně znějící slova.

Nedovede přesně rozlišovat zrakové či sluchové podněty, nedovede vnímat celek jako soubor částí, obvykle se soustředí na nejnápadnější detail.

Důsledek pro výuku: selhává při výuce čtení a psaní.

Dítě je zralé v grafických projevech a tělesné obratnosti – je manuálně šikovné, dobře ovládá pohyby svého těla, umí zacházet s nůžkami, držení tužky je správné, tlak na tužku přiměřený, dokáže napodobit tvar tiskacího a psacího písma, umí popsat, co nakreslilo.

Dítě je obecně výrazně neobratné, křečovité držení tužky, velký tlak na tužku, nedokáže napodobit tvar písmen a čísel, odmítá kreslení, vystřihování, v nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.

Důsledek pro výuku: selhává ve výuce psaní, kreslení, pracovní výchově, tělocviku.

Dítě je schopné soustředit se na práci, vydrží pracovat dostatečně dlouho, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu.

Dítě se obtížně soustředí, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci, působí jako duchem nepřítomné.

Důsledek pro výuku: nedává pozor, nepracuje, ruší ostatní.

Dítě bez obtíží navazuje kontakt s cizí osobou, je ochotné komunikovat a kooperovat s ostatními dětmi, ochotně se podřídí autoritě.

Dítě se vyhýbá kontaktu s cizími osobami, je stydlivé, bázlivé, závislé na rodině.

Důsledek pro výuku: nechce chodit do školy, straní se ostatních, nekomunikuje s učitelem.

Dítě přiměřeně ovládá své emocionální projevy, je schopné odložit splnění svých přání na později, započatou práci se snaží dokončit.

Dítě obtížně kontroluje své emoce, často jedná impulzivně a bez zábran (např. při nezdaru rozhází všechny pastelky po zemi, bouchá pěstí do stolu apod.), při práci nemá výdrž, převládá zájem o hru.

Dítě je schopné pracovat ve skupině dětí na  společném cíli a společně prováděném úkolu, ochotně se zapojuje do kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti.

Dítě není ochotné komunikovat s druhými dětmi, stojí stranou, nenavazuje kontakty, nedokáže odložit uspokojení vlastních potřeb ve prospěch společného úkolu, při hře je agresivní, svárlivé.

Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli, znesnadňuje práci ostatním.

Dítě je samostatné a soběstačné, umí se samo obléknout, najíst, pracuje samostatně – rozumí pokynům.

Dítě je nesamostatné, závislé na pomoci rodičů, sourozence, pracuje jen v  bezprostředním kontaktu  a za pobízení  dospělého, nedokáže se postarat o své věci. Důsledek pro výuku: nepracuje a neplní pokyny bez pomoci učitele, zapomíná nebo ztrácí pomůcky.

Dítě dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe nutnost řádu a pravidel.

Dítě je neposlušné, neumí se chovat, odmítá vyhovět pokynům.

Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli.

Dítě má pozitivní postoj ke škole a učení, těší se do školy, rád si hraje na školu, má zájem o nové věci, klade hodně otázek.

Dítě se o školu nezajímá, rádo si hraje, neprojevuje zájem o rozšiřování znalostí a vědění, neklade otázky.

Důsledek pro výuku: učivo ho nebaví, nedává pozor, není motivováno k lepším výkonům.


Desatero pro rodiče

Co má umět předškolák?