Základní škola a mateřská škola Morašice okres CHRUDIM

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Logopedie v MŠ 2014

Logopedie v MŠ 2014

Číslo   rozhodnutí

MSMT-6742-13/2014

Poskytovatel   dotace

Ministerstvo   školství, mládeže a tělovýchovy

Název   programu

Rozvojový   program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce   2014

Název   projektu

Rozhýbej   svůj jazýček s pohádkou

Název   právnické osoby

Základní   škola a mateřská škola Morašice okres Chrudim

IZO   školy

181019647

 

Ve   spolupráci s logopedkou jsme v průběhu realizace   projektu naplňovali cíle, které vycházejí z ŠVP mateřské školy a   z cílů projektu. Aktivity, které jsme v průběhu roku s dětmi   realizovali, byly zaměřeny zejména na rozvoj řečových schopností, zrakového a   sluchového vnímání, rozvoj komunikativních dovedností vedoucích ke   kultivovanému projevu, rozvoj jemné a hrubé motoriky, dramatizaci pohádek a   námětové hry. Při práci s dětmi jsme využívali didaktické pomůcky a   specializované logopedické pomůcky, které byly spolufinancovány   z projektu, další využívané pomůcky vyrobily učitelky v MŠ.

Z projektu   byl do MŠ pořízen počítač a výukové programy firmy Petit určené pro děti   s logopedickými vadami. S počítačem pracují děti individuálně pod vedením učitelek. Pro práci s uvedenými programy byly učitelky MŠ   proškoleny logopedkou.

V rámci   realizace projektu jsme s dětmi pracovali individuálně podle jejich   potřeb, v MŠ probíhaly pravidelné jazykové chvilky.

Tvořivá   dramatika – děti průběžně nacvičovaly hudební či dramatická vystoupení, tím   se posiloval jejich vztah k mluvené řeči, správné výslovnosti, podpořeno   bylo jejich sebevědomí při vystupování na veřejnosti. Děti vystupovaly před   rodiči a dalšími návštěvníky našich kulturních akcí. Rodiče byli při těchto   akcích aktivně zapojováni do programu. Posiloval se tak vztah mezi rodičem a   dítětem a zlepšovala se komunikace mezi dětmi navzájem a mezi dětmi a   dospělými.

V průběhu   celého roku jsme navštěvovali s dětmi kulturní akce (divadlo, muzikál,   balet, výstava, hudební pohádky).

Speciální   pedagog – logoped docházel po celý rok do školy pravidelně dvakrát měsíčně, pod   jeho vedením probíhaly individuální konzultace a nácviky.

Díky   realizaci projektu se u dětí znatelně zlepšil jazykový projev, lepší je i   vzájemná komunikace mezi dětmi a mezi dětmi a učitelkami. V logopedické   prevenci budeme pokračovat i v následujícím roce.

 

 

Přehled   o čerpání dotace v roce 2014 (v Kč)

Dotace

skutečné   čerpání

Neinvestiční   výdaje celkem:

20 000

20 000

 

z   toho platy

0

0

 

z   toho OON

0

0

 

z   toho odvody

0

0

 

z   toho FKSP

0

0

 

z   toho OBV celkem

20 000

20 000