Základní škola a mateřská škola Morašice okres CHRUDIM

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Logopedie v MŠ 2015

Logopedie v MŠ 2015

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Název projektu

Mluv, mluv, zajímáš mě

Název právnické osoby

Základní škola a mateřská škola Morašice okres Chrudim

IČ školy

181019647

 

Věcné vyhodnocení projektu:

Ve spolupráci s Mgr. Markétou Salavcovou jsme v průběhu realizace projektu naplňovali cíle, které vycházejí z ŠVP mateřské školy a z cílů projektu. Aktivity, které jsme v průběhu roku s dětmi realizovali, byly zaměřeny zejména na rozvoj řečových schopností, zrakového a sluchového vnímání, rozvoj komunikativních dovedností vedoucích ke kultivovanému projevu, rozvoj jemné a hrubé motoriky, dramatizaci pohádek, scének a námětové hry. Při práci s dětmi jsme využívali didaktické pomůcky a specializované logopedické pomůcky, které byly spolufinancovány z projektu, další využívané pomůcky vyrobily učitelky v MŠ.

Z projektu byl do MŠ pořízen tablet s výukovými programy určenými pro děti s logopedickými vadami. S tabletem děti pracují individuálně i skupinově pod vedením učitelek.

V rámci projektu jsme s dětmi pracovali individuálně podle jejich potřeb, ale i skupinově. V MŠ probíhaly pravidelné jazykové chvilky.

Tvořivá dramatika – děti průběžně nacvičovaly hudební či dramatická vystoupení a tím se posiloval jejich vztah k mluvené řeči a správné výslovnosti. Podpořeno bylo i jejich sebevědomí při vystoupení na veřejnosti. Děti vystupovaly před rodiči i dalšími návštěvníky akcí. Rodiče i návštěvníci byli při těchto akcích aktivně zapojováni do programu. Posiloval se tak vztah mezi rodičem a dítětem a zlepšovala se komunikace mezi dětmi navzájem a mezi dětmi a dospělými.

V průběhu celého roku jsme s dětmi navštěvovali různé kulturní akce (divadlo, hudební pohádky, balet, muzikálky a výstavy).

Speciální pedagog – logoped Mgr. Markéta Salavcová docházela od září do prosince do MŠ pravidelně každý týden, pod jejímž vedení probíhaly „Logohrátky“ pro všechny děti, které školku navštěvují. Děti byly rozděleny do menších skupinek – po předchozí depistáži u všech dětí. Při logohrátkách se procvičovala motorika mluvidel, rytmizace, hlasová, zraková, sluchová a dechová cvičení, samohlásky, gramatizace řeči, rozvoj jemné a hrubé motoriky, artikulační cvičení, rozvoj slovní zásoby, rytmicko – melodická a pohybová cvičení, cvičení sluchové paměti.

Nadále byla rodičům nabízena spolupráce se speciálním pedagogem – logopedem Mgr. Markétou Salavcovou, která docházela do školy pravidelně dvakrát měsíčně, pod jejímž vedením probíhaly individuální konzultace a nácviky.

Díky realizaci projektu a logopedce, která pravidelně navštěvovala školu a radila učitelkám v MŠ, se u dětí velmi zlepšil jazykový projev, zlepšila se i vzájemná komunikace mezi dětmi a mezi dětmi a učitelkami. V logopedické prevenci budeme pokračovat i nadále.